Skip To Main Content

BHS Preschool Lab has openings for 2022-23

BHS Preschool Lab has openings for 2022-23

Preschool Lab is a course offered at Burnsville High School for preschool children from the community. 

High school students, under the direction of Family and Consumer Sciences teachers, gain experience teaching and working with children in a preschool setting.  

The preschool children will benefit from goal-oriented, small group, personalized learning in the areas of art, music, math, science, large motor and pre-literacy presented through activities, games, and learning centers. 

Preschool Lab has two sessions for 2022-23: October-January and March-May. Preschool Lab will run 9:50-11:20 a.m. on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. 

The cost is $75 per session. Eligible preschool children are 3-5 years old and fully toilet-trained. Students with special needs should be served through the District 191 early childhood special education (ECSE) program. Please visit the District 191 website at www.isd191.org for more information about ECSE. 

If you are interested in more information and enrollment in BHS Preschool Lab please email Heidi Eichten at heichten@isd191.org.


Laboratorio preescolar de BHS tiene vacantes para 2022-23

El laboratorio preescolar es un curso ofrecido en la preparatoria de Burnsville para niños en edad preescolar de la comunidad.

Los estudiantes de secundaria, bajo la dirección de los maestros de Ciencias de la Familia y el Consumidor, adquieren experiencia enseñando y trabajando con niños en un entorno preescolar.  

Los niños en edad preescolar se beneficiarán del aprendizaje personalizado, en grupos pequeños y orientado a objetivos en las áreas de arte, música, matemáticas, ciencias, motricidad gruesa y prealfabetización presentado a través de actividades, juegos y centros de aprendizaje.. 

El laboratorio preescolar tiene dos sesiones para 2022-23: octubre-enero y marzo-mayo. El laboratorio preescolar funcionará de 9:50 a. m. a 11:20 a. m. los lunes, martes, jueves y viernes.

El costo es de $75 por sesión. Los niños en edad preescolar elegibles tienen entre 3 y 5 años y saben ir al baño por completo. Los estudiantes con necesidades especiales deben ser atendidos a través del programa de educación especial para la primera infancia (ECSE, por sus siglas en inglés) del Distrito 191. Visite el sitio web del Distrito 191 en www.isd191.org para obtener más información sobre ECSE

Si está interesado en obtener más información e inscribirse en el laboratorio preescolar de BHS, envíe un correo electrónico a Heidi Eichten a heichten@isd191.org.


Boos baa ka-banaan Shaybaarka/Waxbarida Preschoolka ee BHS 2022-23

Preschool Lab/Shaybaarka-Waxbarida ama la Shaqeynta ilamaha-yaryar oo ah koorso lagu bixiyo Dugsiga Saree Burnsville oo loogu talagalay carruurta preschoolka ee kamid ah bulshada.

Ardayda dugsiga saree, waxay raacayaan tilmaamaha macalinka  jihaynta Qoyska iyo Macaamiisha Sayniska, waxay kahelaan shaybarkan waayo-aragnimo wax barid iyo la shaqaynta carruurta da’yar waxayna kula shaqayn doonan goob loo habeeyay sida dugsi-hore/preschoolka..

The preschool children will benefit from goal-oriented, small group, personalized learning in the areas of art, music, math, science, large motor and pre-literacy presented through activities, games, and learning centers. 

Carruurta barbaarinta/preschoolka waxay ka faa'iidaysan doonaan yool jihaysan, kooxa yar, waxbarasho gaar ah oo dhinacyada fanka, muusiga, xisaabta, sayniska, kashaqyesiinta jirka matoorka weyn, iyo akhris-qorista ka hor oo lagu soo bandhigo waxqabadyo, ciyaaro, iyo xarumo waxbarasho.

Shaybaarka barbaarinta ilmaha yar ee Preschoolka wuxuu leeyahay laba qaybood 2022-23: Oktoobar-Janaayo iyo Maarso-Maajo. Shaybaarka Preschool wuxuu dhigan doonaa 9:50-11:20 subaxnimo Isniinta, Talaadada, Khamiista iyo Jimcaha.

Qiimaha waa $75 qayb fadhigiiba. Waxaana la qabanayaa carruurta da'doodu u dhaxeyso 3-5 sano jir oo si buuxda loogu tababaray isticmaalka musqulaha. Ardayda baahida gaarka ah qaba waa in loo weydiiya adeega barnaamijka waxbarashada gaarka ah ee ilmanimada horee/early childhood ee Degmada 191. Fadlan booqo websaydka degmada 191 ee www.isd191.org wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ECSE.

Haddii aad xiisaynayso macluumaad dheeraad ah iyo sida loo diiwaangeliyo caruurta yar yar Shaybaarka Preschool BHS, fadlan usoo dir fariin Heidi Eichten heichten@isd191.org